Poradenství Činnosti SPC

Speciální pedagogika

Speciální pedagožky vyjíždějí za dětmi do školek a do škol, dítě integrované do běžné školy   navštíví většinou dvakrát za rok, dítě ve speciální škole jedenkrát. Konzultují s učiteli, asistenty, rodiči, vypracovávají odborné posudky s doporučeními pro vzdělávání dítěte, spolupracují na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Krom toho pracují s dětmi buď individuálně nebo ve výše popsaných skupinách.

Psychologická péče

Psycholožky provádějí kompletní psychologickou diagnostiku, která je podkladem buď pro doporučení pro školní práci nebo pro posudkové lékaře kvůli přiznání nároku na dávku státní sociální podpory. Krom toho vyšetřují školní zralost a případně doporučují odklad školní docházky. Je možné s nimi konzultovat o vývoji dítěte nebo o případných výchovných bezradnostech či obtížích.

Logopedie

Logopedka se zabývá rozvojem komunikačních schopností dítěte. Snaží se především o rozvoj řeči, ovšem tam, kde se rozvoj řeči nedaří, nabízí i podpůrnou komunikaci pomocí gest, znaků, obrázků.

Sociální péče

Sociální pracovnice poskytuje poradenství nejen v oblasti dávek státní sociální podpory, ale i v dalších životních situacích komplikovaných zdravotním postižením dítěte. Má přehled o lékařích, kteří umí vyšetřit a ošetřit dítě s postižením, o specialistech, o výrobcích kompenzačních pomůcek, orientuje se i v dostupných alternativách.  Krom toho ví např. o letních táborech pro děti s postižením, o nápomocných občanských sdruženích, v případě potřeby se snaží pomoci s nalezením chráněného bydlení nebo zaměstnání.