Podpora při vzdělávání


výjezd

Proč navázat spolupráci se školským poradenským zařízením?

Tam, kde je potřeba pro dítě upravit podmínky oproti běžnému vzdělávacímu proudu, měla by škola (mateřská, základní, střední i vysoká) vždy spolupracovat se školským poradenským zařízením. Mezi školská poradenská zařízení patří speciálně pedagogická centra (SPC) a pedagogicko-psychologické poradny (PPP). PPP se věnují dětem méně nadaným, dětem se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.), dětem ze sociokulturně znevýhodněných rodin, z vícejazyčného prostředí, dětem mimořádně nadaným. Klienty SPC jsou děti se zdravotním postižením.

Školská poradenská zařízení diagnostikují vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů a doporučují podpůrná opatření při jejich vzdělávání.


Jaké jsou možnosti vzdělávání pro dítě se zdravotním postižením?

V současné době právní předpisy umožňují dětem se zdravotním postižením 4 formy vzdělávání:

  • individuální integrace (dítě s handicapem navštěvuje běžnou školu)
  • skupinová integrace (v běžné škole je zřízena speciální třída)
  • ve školách zřízených podle § 16 Školského zákona (různé speciální školy)
  • individuální vzdělávání (rodiče o tuto formu vzdělávání požádají ředitele školy)

Rodiče sami volí pro své dítě formu vzdělávání, rozhodnou se, do jaké školy bude jejich dítě chodit, my jim potom pomáháme jejich volbu realizovat.


Jaká je role SPC v procesu vzdělávání?

Před nástupem do školy (samozřejmě i mateřské) napíšeme doporučení k přijetí, popíšeme vzdělávací potřeby dítěte a doporučíme podpůrná opatření. Tato doporučení jsou i podkladem pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Při individuální integraci v běžné škole můžeme doporučit i personální podporu (zřízení místa asistenta pedagoga popř. speciálního pedagoga nebo dalšího pedagogického pracovníka) a popíšeme, čím a jak by mohl pomoci při začleňování a vzdělávání dítěte. Stejně tak máme oprávnění do běžné školy doporučit i materiální podporu, tedy využívání rozmanitých potřebných pomůcek. Od ledna 2020 nám legislativa neumožňuje doporučit personální a materiální podporu do škol zřízených podle §16.

Při svých doporučeních se nezaměřujeme pouze na zvládání vzdělávacích nároků, ale sledujeme i zařazení dítěte do kolektivu třídy, snažíme se zajistit mu podmínky pro přiměřený a harmonický rozvoj.

Za dětmi do všech typů škol jezdíme, konzultujeme s učiteli, s asistenty, s rodiči. Každé dítě navštívíme nejméně jednou za rok.

Pro podporu integračního procesu organizujeme metodická setkání učitelů MŠ, kteří integrují děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Programy setkání vycházejí z potřeb učitelů. Zařazeny jsou odborné přednášky a prezentace zkušeností jednotlivých učitelů.