Časté dotazy


Komu poskytujeme služby?

Našimi klienty se mohou stát děti, žáci či studenti s mentálním a kombinovaným postižením od útlého věku až do ukončení vzdělávání. V předškolním věku poskytujeme služby i dětem s opožďujícím se či nestandartním vývojem, kde ještě není jasná příčina a teprve se hledá diagnóza.  Jedním z našich cílů je přispět k diferenciální diagnostice. Diagnózu mentálního a kombinovaného postižení stanovuje klinický psycholog nebo psycholog v SPC či PPP na základě standardizovaných testů. Potvrdí-li se jiné než mentální postižení (např. dysfázie nebo PAS), doporučíme vám kontaktovat SPC specializované na tyto diagnózy.


Jak je možné se objednat?

Pro objednání, zrušení či změnu termínu návštěvy volejte prosím v uvedené provozní době administrativní pracovnici Romaně Ryšavé, či ji kontaktujte prostřednictvím e-mailu (viz kontakty). Ta si zapíše potřebné vstupní informace (jméno, kontakt, bydliště volajícího) včetně potřeb dítěte a vás, jeho rodiny. Po společné poradě týmu – zpravidla do týdne od převzetí zakázky – administrativní pracovnice s vámi domluví termín vstupního vyšetření. Je-li však z poskytnutých informací zřejmé, že se nejedná o dítě či žáka s mentálním postižením či s opožděným/nestandartním psychomotorickým vývojem, doporučíme vám jiné SPC či PPP.

Objednat dítě na návštěvu SPC může pouze zákonný zástupce (nikoliv škola, prarodič atp.)


Jak probíhá vstupní vyšetření?

Vstupní vyšetření probíhá v prostorách herny SPC a trvá přibližně jeden a půl hodiny. Speciální pedagog SPC vás seznámí se službami, které vám může SPC poskytnout a požádá vás o podpis informovaného souhlasu. Pak se vás vyptá na osobní, zdravotní, vzdělávací a rodinnou anamnézu dítěte. Druhá pracovnice (většinou ve stejné místnosti) provádí speciálně pedagogické vyšetření formou pozorování dítěte při hře a formou řízených aktivit. V případě potřeby na základě vašeho souhlasu či souhlasu zletilého žáka psycholožka realizuje diagnostické vyšetření . Dle vašeho přání dále konzultujeme např. volbu mateřské či základní školy. Na základě rozhovoru se sami rozhodnete,  jak chcete své dítě vzdělávat –  zda formou  integrace nebo ve speciální škole či školce. SPC pak vám dlouhodobě pomáhá jejich volbu realizovat.  Při rozhovoru o dítěti a školách se nezaměřujeme pouze na zvládání vzdělávacích nároků, ale záleží nám i na tom, aby se dítěti dařilo sociálně v kolektivu třídy.

Ke vstupnímu vyšetření si můžete přizvat kohokoliv, s kým se cítíte bezpečně.

Ze vstupního vyšetření pak vyhotovíme krátkou zprávu, kterou si buď osobně vyzvednete nebo vám ji na žádost pošleme poštou.


Co přinést ke vstupnímu vyšetření?

Prosíme vás, abyste ke vstupnímu vyšetření přinesli aktuální lékařskou dokumentaci (neurolog, klinický psycholog, psychiatr, jiný lékař) event. zprávy z předešlého školského poradenského zařízení.  V případě, že jste rozvedeni a o službu žádá pouze jeden z vás, je třeba dodat i písemný souhlas druhého z rodičů.


Kdy probíhají zápisy do MŠ (MŠS) a do ZŠ (ZŠS)?

Zápisy do mateřských škol i do mateřských škol speciálních probíhají obvykle od začátku května. Doporučujeme si přesný termín zápisu zjistit na webových stránkách zvolené mateřské školy.  Při zápisu do mateřských škol speciálních je třeba doložit Doporučující posouzení, které vyhotoví SPC. Vzhledem k velmi omezeným kapacitám Speciálně pedagogických center je nutné, abyste je s žádostí o přijetí do služby oslovili s velkým předstihem, nejpozději půl roku před zápisem.

Zápisy do základních škol i do základních škol speciálních probíhají obvykle v průběhu dubna. Doporučujeme si přesný termín zápisu zjistit na webových stránkách zvolené základní školy.  Při zápisu do základních škol speciálních je třeba doložit Doporučující posouzení, které vyhotoví SPC.  Vzhledem k velmi omezeným kapacitám Speciálně pedagogických center je nutné, abyste je s žádostí o přijetí do služby oslovili s velkým předstihem, nejpozději půl roku před zápisem.


Jak je to s odkladem povinné školní docházky (OŠD)?

Na základě vyšetření školní zralosti vyhotoví psycholog či speciální pedagog školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) Doporučení k odkladu školní docházky.

I když má dítě doporučen odklad školní docházky, musí jít k zápisu do ZŠ či ZŠS, kde rodiče toto doporučení předkládají. Po dohodě s ředitelem školy mohou rodiče zápis dítěte realizovat i mimo oficiální vypsaný termín, nejpozději však do konce května.

Kromě doporučení OŠD ze školského poradenského zařízení je třeba k zápisu donést i vyjádření dětského lékaře k odkladu školní docházky.

Není nutné, aby byla školní zralost vyšetřena ve školském poradenském zařízení. K doporučení OŠD poslouží pracovníkovi SPC či PPP zpráva od psychologa, ke kterému dítě dochází a ve které je uvedeno, že je doporučen odklad školní docházky.


Co je dodatečný (druhý) odklad?

Pokud žák po nástupu do první třídy nezvládá ani s podpůrnými opatřeními školní požadavky, může ředitel školy ve výjimečném případě vydat rozhodnutí o dodatečném odkladu podle § 37 odst. 3 a 4 zákona č.564/2004 Sb.

!!! Dodatečný (druhý) odklad nedoporučuje školské poradenské zařízení, rozhodnutí je  v pravomoci ředitele školy, kam dítě dochází. 


Kdy se vyhotovuje Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami?

Doporučení napíšeme vždy před vřazením dítěte či žáka do MŠ (MŠS) nebo ZŠ (ZŠS), zpravidla  na konci školního roku předcházejícího. Každé doporučení má svoji dobu platnosti. Dobu platnosti doporučení si přidělený pracovník SPC hlídá sám a před jejím uplynutí ho na základě rediagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb obnovuje. Doporučení ke vzdělávání může být vystaveno i na několik let.


Jak získat asistenta pedagoga do školy? Jak získat pro školu pomůcky a učebnice?

Při individuální integraci v běžné škole můžeme na základě odborného posouzení výukových potřeb dítěte prostřednictvím Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami doporučit personální podporu (zřízení místa asistenta pedagoga nebo dalšího pedagogického pracovníka). Stejně tak máme oprávnění do běžné školy doporučit i materiální podporu, tedy využívání rozmanitých potřebných pomůcek a učebnic.

Posouzení výukových potřeb probíhá zpravidla při vstupním vyšetření, následně pak při návštěvě školy, formou pozorování dítěte ve výuce, na základě rozhovoru s učiteli a s vedením školy.

Od ledna 2020 nám legislativa neumožňuje doporučit personální a materiální podporu do škol zřízených podle §16 tedy i do škol speciálních.


Jaké jsou kompetence asistenta pedagoga?

Asistent pedagoga pomáhá ve třídě učiteli nejenom při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v rozsahu, který je určen podpůrným opatřením v odstavci Personální podpora ve škole.  

Asistent pedagoga zahrnuje do své pozornosti i ostatní děti ve třídě, pracuje na základě pokynů učitele.  Může např. i vést výukově zbytek třídy, když učitel pracuje individuálně s integrovaným žákem.  Zamezuje se tak nežádoucí fixaci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na osobu asistenta pedagoga.

V Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je přesně popsáno, čím a jak by mohl pomoci při začleňování a vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Asistent pedagoga zpravidla (viz vyhláška č.27/2016 Sb.§5):

 

 • pracuje podle pokynů pedagogů a získává si od nich informace potřebné pro podporu ve vzdělávání a výchově
 • spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte či žáka
 • v době nepřítomnosti žáka ve škole je ve spojení s rodiči a předává jim podklady pro doplnění učiva
 • vede dítě k co největší samostatnosti
 • je-li třeba, tak pracuje s žákem v individuálním vztahu
 • podporuje žáka v komunikaci s ostatními spolužáky, spolupodílí se na nácviku sociálních dovedností
 • je mu k dispozici při veškeré sebeobsluze
 • vede dokumentaci o průběhu vzdělávání
 • může dávat podporu i ve školní družině
 • důležitou součástí práce asistenta pedagoga je nepřímá práce tzn. příprava na výuku např. kopírování a vytváření rozmanitých materiálů a pomůcek
 • nepřítomnost asistenta pedagoga ve škole z důvodu nemoci či jiných překážek není důvodem k tomu, aby žák zůstal doma