Nabídka služeb

Včasná intervence
 • poradenská činnost u nově narozených dětí s Downovým syndromem nebo s jiným postižením
 • dotyková terapie u dětí do jednoho roku věku (jemné masáže, hlazení dítěte, zklidnění a stimulace,
 • navozování vzájemně příjemného vztahu mezi dítětem a matkou), využití aromaterapie a relaxační hudby
 • fyzioterapie – Vojtova metoda
 • videotrénink interakcí
 • stimulační a relaxační pobyt v „Bílém pokoji“

Příprava na vstup do mateřské a základní školy

Skupinová činnost:

 • pravidelné krátkodobé adaptační pobyty dětí v SPC
 • zaměření na rozvoj komunikace a kooperace, socializace, samostatnosti a sebeobsluhy, rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • výtvarné a hudebně pohybové činnosti
 • pravidelné poradenské konzultace poskytované rodičům dětí zařazených ve skupinkách

Individuální činnost:

 • rozvoj řeči a komunikačních dovedností
 • individuální rozvoj kognitivních funkcí (paměť, pozornost, fantazie a další)
 • individuální rozvoj grafomotoriky
 • speciálně pedagogická diagnostika

Integrace dětí s postižením do mateřských a základních škol

 • poradenství rodinám v oblasti volby školy
 • poradenství, speciálně pedagogická a psychologická podpora při integraci dětí do běžného proudu vzdělávání v základních a mateřských školách (kooperace v kolektivu dětí, sociální začlenění, rovnoprávné přijetí)
 • výjezdy do terénu k integrovaným dětem
 • konzultace s pedagogy a jejich asistenty
 • návrh vhodných kompenzačních pomůcek a pedagogických postupů
 • pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • zpracování potřebné dokumentace

Pro podporu integračního procesu organizují pracovníci SPC metodická setkání učitelů ZŠ a MŠ, kteří integrují děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Programy setkání vycházejí z potřeb učitelů. Zařazeny jsou odborné přednášky, prezentace zkušeností jednotlivých učitelů, pracovní dílny.

Poradenská činnost

 • pomoc rodinám dětí s postižením
 • konzultace s pracovníky běžných mateřských a základních škol
 • konzultace poskytované při pravidelných návštěvách dětí a rodičů v SPC
 • poradenství v oblasti sociálních služeb
 • zprostředkování kontaktů s dalšími specialisty
 • nabídka odborné literatury

Psychologická péče

Těžištěm práce psychologa v SPC je psychologická diagnostika dětí se zdravotním postižením, posuzování školní zralosti před vstupem do školy, posouzení vhodnosti konkrétního typu vzdělávání apod. Nedílnou součástí je také pozorování dětí v prostředí vrstevníků při aktivitách v SPC a následné konzultace o vhodných výchovných postupech s rodiči, pedagogy.

 • Psychologická diagnostika: komplexní psychologická diagnostika, hodnocení psychomotorického vývoje, posuzování školní zralosti.
 • Psychologické poradenství: práce s rodinou, pomoc při řešení vývojových a výchovných obtíží.

Rehabilitační péče

 • Vojtova metoda